شرکت ارتباطات کهکشان

توليد و توزيع لوازم  فيبرنوری و  مخابراتی

 

.